134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  آزمایش ادرار 24 ساعته

 

هدف از جمع آوري نمونه ادرار 24 ساعته اندازه گيري و ارزيابي ميزان دفع مواد مختلف ( مثل پروتئين، كراتينين، كلسيم و ....) در ادرار طي 24 ساعت شبانه روز مي باشد.


روش جمع آوري ادرار 24 ساعته


 1-
اولين نمونه ادرار خود را دور بريزيد و زمان را یادداشت نمایید.
 2-
از آن به بعد ادرار خود رادر ظرف مخصوص بريزيد.
 3-
ريختن ادرار در ظرف را تا 24 ساعت از زمان دور ريختن نمونه اول ادامه دهيد.
 4-
نمونه روز بعد ( روز دوم ) را نيز درست در همان زماني كه نمونه صبح روز اول را دور ريخته در داخل ظرف مخصوص بريزيد.
 5-
ظرف حاوي نمونه را تا قبل از ساعت 12 به آزمايشگاه و به خش میکروب شناسی تحویل دهید.


مثال: نمونه ادرار ساعت 7 صبح روزاول را دور ريخته و نمونه هاي بعد از آن را (هر چند بار ) تا ساعت 7 صبح روز بعد در ظرف مخصوص بريزيد و ادرار ساعت 7 صبح روز دوم را نيز در ظرف مخصوص بريزيد.


نكات مهم و ايمني: 

- جمع آوری این نمونه دقیقاً 24 ساعت به طول می انجامد.
- طی این مدت سعی کنید به مقدار معمول آب مصرف کنید.
- ماده موجود در ظرف را دور نریخته و از تماس آن با پوست یا مخاط بدن جداً پرهیز کنید و در صورت بروز تماس، محل موردنظر را فوراً با مقدار  زیادی آب شستشو دهید.
- اولین نمونه ادرار خود را (مثلاً ساعت 7 صبح) را دور بریزید (بیرون ظرف ادرار کنید) و مابقی را تا پایان 24 ساعت درون ظرف ادرار کنید.
- بهتر است طی این مدت درب ظرف را بسته و آنرا در جای خنک و به دور از دسترس اطفال یا نور مستقیم نگهداری کنید.
- ساعت و تاریخ شروع و پایان نمونه برداری را روی برگه در محل مخصوص یادداشت کنید.
- ظرف حاوی نمونه ادرار 24 ساعته را حداکثر طی مدت یک ساعت به آزمایشگاه تحویل دهید.
- توجه داشته باشید جهت انتقال نمونه ادرار به ظرف می توانید از یک ظرف شیشه ای تمیز و خشک استفاده نمایید.