134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  هورمون شناسی

هورمون‌شناسی

مسئول علمی بخش: 

مسئول پرسنلی بخش: 

پرسنل بخش:
خانم‌ها:
آقایان: 


انجام کلیه هورمون‌های معمول و تومورمارکرها و همچنین TDM .


تجهیزات بخش :

    کمیلومینسانس
    Siemens-Abbott-Diasorin(liaison)
•    الکتروکمیلومینسانس
    Roche elecsys
    دستگاه گاماکانتر
     الایزاریدر Statfax2100