134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  پذیرش

 

پذیرش و جوابدهی سرپایی

منبع :آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش

مسئول علمی بخش:

سوپروایزر:

کمک سوپروایزر:

مسئول پرسنلی بخش:

پرسنل پذیرش:   

پرسنل جوابدهی:

پرسنل صندوق:


 پذیرش وجوابدهی آزمایشگاه دانش درفضای صد و شصت متر مربع  وبیست نفرپرسنل باسابقه ومجرب در دو شیفت کاری (6:30 الی 20 ) در پنج سایت پذیرش و دو سایت جوابدهی پاسخگوی مراجعین و بیماران می‌باشد.