134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  شرايط انجام آزمايش پروستات 

1- از يك هفته پيش از انجام آزمايش هيچگونه معاينه پروستات يا نمونه برداري) بيوپسي) از موضع پروستات نداشته باشيد.

 

2- از آنجا كه پرتودرماني (راديوتراپي) و دريافت تركيبات تستوستروني ميتوانند موجب تداخل در

نتايج آزمايش گردند، لازم است كه آزمايشگاه و پزشك معالج را در جريان قرار دهيد.

 

3- طی 48 ساعت قبل از انجام آزمایش انزال یا مقاربت و نیز دوچرخه سواری نداشته باشد