134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  مالی اداری

 

 

 

امور مالی آزمایشگاه با استفاده از نرم افزار حسابداری و انبار به اجرای کلیه امور مالی و حسابداری این مرکز می پردازد.

همچنین بررسی ، پیگیری و تسویه صورتحساب ها ، پرداخت ها ، حقوق پرسنلی ، بیمه پرسنلی و سایر ، دارایی ، مالیاتی و ... در این واحد انجام می گردد.