134
برای مراجعین

جستجو بر اساس نام آزمایش

جوابدهی آنلاین
نام كاربري:

كلمه عبور:

  انبار و سفارشات

 

 

در این بخش کلیه کیت ها و لوازم مورد نیاز آزمایشگاه با توجه به نیاز و مصرف بخش های این مرکز بر اساس نقطه سفارش تعیین شده با در نظر گرفتن تاریخ انقضا در شرایط مناسب از شرکت ها تحویل گرفته و طبق درخواست بخش ها به آنها تحویل داده می شود